Reklamácia a odstúpenie od zmluvy Arónia z Pajera

Reklamačný poriadok internetového obchodu www.aroniazpajera.sk

Doba minimálnej trvanlivosti

Doba minimálnej trvanlivosti je doba, v rámci ktorej predávajúci zodpovedá za kvalitu predávaného tovaru. V rámci tejto doby môže spotrebiteľ reklamovať zistené nedostatky tovaru u predávajúceho, pokiaľ dodržal všetky podmienky pre jeho správne skladovanie. U väčšiny potravín je vyznačená minimálna trvanlivosť. Predávajúci uvádza trvanlivosť výrobkov od ich dátumu výroby.

Reklamácia objednávky

Reklamovať je možné len tovar zakúpený prostredníctvom www.aroniazpajera.sk , reklamáciu je nevyhnutné uplatňovať bez zbytočného odkladu, a to hneď na mieste pri doručení tovaru, za rozdiely zistené po prebratí objednávky predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť, reklamácia bude riešená po dohode so spotrebiteľom. Spotrebiteľ si môže u predávajúceho uplatniť reklamáciu:

  1. Na mechanické poškodenie obalu zásielky, ale len v prípade, ak zásielku neprevzal a podpísal dopravcovi zápis o škode
  2. Na chybnú dodávku tovaru, pokiaľ zásielku prevzal
  3. Na kvalitu zakúpeného tovaru počas celej doby minimálnej trvanlivosti tovaru, najneskôr však v deň uvedený na obale ako dátum minimálnej trvanlivosti.

Spotrebiteľ si nemôže uplatniť reklamáciu na škody na tovare, ktoré vznikli na jeho strane neodborným zaobchádzaním, prirodzenými stratami, alebo nedodržaním podmienok skladovania.

Pre rýchle a uspokojivé vybavenie reklamácie odporúčame, aby spotrebiteľ informoval čo najskôr predávajúceho na tel. č.: 0903706092, alebo e-mailom: reklamacie@aroniazpajera.sk Predávajúci si so spotrebiteľom dohodne postup vybavenia reklamácie v súlade s platnými právnymi predpismi.

Reklamácia mechanického poškodenia obalu zásielky

Spotrebiteľovi odporúčame kontaktovať predávajúceho čo najskôr. Po vzájomnej dohode, predávajúci obratom pošle spotrebiteľovi náhradnú zásielku s objednaným tovarom, prípadne vráti spotrebiteľovi sumu, ktorú za tovar zaplatil.

Reklamácia chybnej zásielky

Spotrebiteľovi odporúčame kontaktovať predávajúceho. Predávajúci môže požiadať spotrebiteľa, aby reklamovaný tovar s vadou, v pôvodnom obale a dostatočne zabalený poslal na jeho adresu s kópiou dokladu o zaplatení, vrátane dopravy. Po vzájomnej dohode predávajúci pošle spotrebiteľovi žiadaný tovar, prípadne vráti spotrebiteľovi sumu, ktorú za tovar zaplatil, vrátane dopravy.

Reklamácia kvality tovaru

Spotrebiteľ odošle reklamovaný tovar v pôvodnom obale späť predávajúcemu v čo najkratšom čase od zistenia nedostatkov. Spotrebiteľ musí vo forme písomnej reklamácie uviesť najmä svoje meno, priezvisko, adresu, číslo faktúry, resp. objednávky, druh reklamovaného tovaru, jeho množstvo a dôvod reklamácie, prípadné aj dôkazy (dokumentačné fotografie ) o vade tovaru a kópiu dokladu o zaplatení s dopravou. Tovar musí byť zabalený do vhodného prepravného obalu, aby nedošlo k mechanickému poškodeniu počas prepravy. Za takéto poškodenie tovaru predávajúci nezodpovedá. Predávajúci informuje spotrebiteľa písomne o uznaní resp. neuznaní oprávnenosti reklamácie a o spôsobe jej vybavenia!

V prípade oprávnenej reklamácie predávajúci spotrebiteľovi vráti sumu, ktorú za tovar zaplatil, alebo mu tovar dodá na výmenu, podľa vzájomnej dohody. Spotrebiteľ má nárok na náhradu ceny za dopravu vo výške nutných nákladov na bezpečné doručenie (tieto náklady je nutné doložiť dokladom o tejto doprave).V prípade neoprávnenej reklamácie nemá spotrebiteľ, ani predávajúci nárok na náhradu nákladov spojených s vybavovaním reklamácie.

Lehota na vybavenie reklamácie je 30 dní od prevzatia reklamácie predávajúcim. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť. Ak sa zo strany spotrebiteľa jedná o opakovanú neoprávnenú reklamáciu, môže to predávajúci považovať za zneužitie práv spotrebiteľa a môže si u spotrebiteľa uplatniť právo na náhradu nákladov spojených s vybavovaním reklamácie.

 

 

Záverečné ustanovenia

Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa1. Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo