1. Úvodné ustanovenie

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej VOP) platia pre nákup v internetovom obchode aroniazpajera.sk . Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti zmluvných strán, vznikajúce v súvislosti s používaním internetového obchodu na adrese aroniazpajera.sk, a to predávajúceho /prevádzkovateľ/ a kupujúceho /zákazník/. Tieto VOP tvoria vo svojom aktuálnom znení obsah Kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa so Všeobecnými obchodnými podmienkami oboznámil a je si vedomý, že tieto sa budú vzťahovať na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim pri uzatváraní kúpnej zmluvy a prípadnej reklamácii tovaru. Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu, predovšetkým prostredníctvom e-shopu, e-mailovú a telefonickú komunikáciu.

 

Základné údaje

Prevádzkovateľ:

Relas – Lomy, s. r. o. , Vinohradnícka 6, 971 01 Prievidza
IČO: 36766747
DIČ: SK 2022377434
Prevádzkovateľ je platcom DPH

Kontakt: Rudolf Lukačka
e-mail: info@aroniazpajera.sk
tel.: +421903706092


2. Platnosť všeobecných obchodných podmienok

Tieto Všeobecné obchodné podmienky platia pre všetky objednávky vytvorené v internetovom obchode aroniazpajera.sk


3. Objednávka tovaru

Objednávka je kúpnou zmluvou, na základe ktorej sa realizuje predaj tovarov. Všetky objednávky vytvorené na stránke aroniazpajera.sk sú záväzné pre obidve strany. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP a s aktuálnym Reklamačným poriadkom, súhlasí s nimi, ako aj s cenou objednávaných tovarov a teda objednávka sa stáva záväznou. Vyplnením registračného formulára či záväznej objednávky v rámci internetového obchodu aroniazpajera.sk dáva kupujúci predávajúcemu súhlas k zhromažďovaniu a uchovávaniu osobných údajov o zákazníkovi a jeho nákupoch.


4. Ceny tovaru

Ceny tovaru prehľadne uvádzame na stránke pri jednotlivých produktoch. Pre kupujúceho je vždy záväzná cena, platná v čase odoslania objednávky. Ceny tovarov uvádzame v konečnej hodnote. K cene tovaru sa pripočíta cena za dopravu podľa zvoleného spôsobu doručenia. Kupujúci zaplatí predávajúcemu formou 

  • V hotovosti pri prevzatí tovaru
  • Bankový prevod na účet

Ako doklad o úhrade tovaru slúži faktúra.